Удружење грађана „Good ENERGY“  је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева из области: туризма, руралног туризма, екотуризма, едукације и заштите животне средине, културе, спорта, пољопривреде, афирмисање националних мањина и социјалних питања.

Циљеви и начини остваривања циљева Удружења 

Циљ Удружења је удруживање физичких лица (у даљем тексту: „Чланови Организације“), ради остваривања циљева Удружења.

Циљеви и задаци Удружења грађана „Good ENERGY“  су:

 • Унапређење и промовисање туризма Војводине и Србије;
 • Подстицање развоја и унапређење пољопривредне Војводине и Србије;
 • Прикупљање и објављивање информацијa о целокупној туристичкој понуди на подручју Србије,
 • Организовање и учествовање у организацији туристичких, спортских, културних и других скупова и манифестација од значаја за АП Војводину и Републику Србију,
 • Организовање едукација на тему туризма, културе, маркетинга, промоције,
 • Организовање едукације  становништва о руралном туризму, винском туризму, екотуризму;
 • Подстицање развоја и унапређење органске производње;
 • Припрема и инплементација пројеката везаних за пољопривредну  производњу;
 • Подстицање развоја руралних средина, кроз унапређење руралног туризма, побољшању инфраструктуре, организовању манифестација, афирмацији винског туризма и промоцији сеоских средина;
 • Очивање и неговање мултикултуралности и мултинационалне толеранције;
 • Унапређење положаја жена и равноправност полова;
 • Неговање здравих стилова живота, кроз промовисање здраве исхране, садржајног боравка у природи, спорта и рекреације;
 • Обезбеђивање услова за креативно изражавање деце и младих, за неометано развијање талента код деце и младих кроз иновативне образовне активности, културне, спортске, верске, еколошке, уметничке и друге садржаје;
 • Развој активизма и волонтеризма;
 • Јачање локалног економског развоја кроз креативне индустрије;
 • Усавршавање грађана у области информационих технологија;
 • Активности везане за женско предузетништво, смањење сиромаштва и социјално укључивање маргинализованих група; 
 • Научно истраживачки пројекти – сакупљање и проучавање народних обичаја на територији Војводине и Србије;
 • Прикупљање и обрада научне и стручне литературе у напред наведеним областима;
 • Организовање манифестација, стручних скупова, семинара, радионица и других облика стручног усавршавања који имају за циљ да кроз забавно-едукативне програме и пројекте допринесу очувању традиција и обичаја Војводине и Србије,
 • Представљање на разним сајмовима у земљи и иностранству;
 • Припрема, израда и публикација гласила, приручника, промотивног материјала, књига и производња и приказивање филмова везаних за остваривање циљева Организација, а у складу са Законом;
 • Давање информативно-едукативне подршке владиним и невладиним организацијама које се баве истом проблематиком;
 • Сарадња и размена информација са сличним установама, организацијама, удружењима и појединцима у земљи, региону и свету;
 • Сарадња са универзитетима, стручним удружењима која се баве сличном проблематиком;
 • Израда и аплицирање пројеката за добијање Грантова од домаћих и међународних институција и фондација у области туризма, пољопривреде, предузетништва, економског развоја, социјалног благостања, екологије, просторног планирања, информатике, образовања, здравства, спорта, омладине, културе, инфраструктуре и енергетске ефикасности;
 • Израда и аплицирање пројеката за добијање средстава од домаћих и страних институција за пројекте којима се промовишу принципи мултикултуралног, мултинационалног и културно разноврсног друштва у Војводини кроз заштиту културног наслеђа од интереса за Покрајину и Републику.
 • Ангажовање стручњака за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима који су у складу са циљевима Удружења;
 • Развијање програма намењених угроженим лицима и њиховим породицама;
 • Заштита животне средине развијањем еколошке свести и ширењем знања о потреби заштите животне средине (еколошке школе, кампови, семинари, скупови, издаваштво и промотивне активности);
 • Превођење текстова.


Остваривање ових циљева вршиће се деловањем Удружења, а нарочито путем:

 • Организације скупова и догађаја,
 • Континуиране едукације свих стејкхолдера дефинисаних циљевима Статута,

Организације ће остваривати своје циљеве кроз:

– изградњу чврсте и добро организоване институције која ће обављати послове координације, промоције и сарадње у земљи, региону, Европи и свету;
  –  организовање манифестација, едукација и других догађаја у циљу промоције туризма, унапређењу пољопривреде, афирмацији културе и мултикултуралности  АП Војводине и Републике Србије;

– организовање догађаја и културних дешавања у циљу комуникације националних заједница и националних мањина, афирмацији женског предузетништва и унапређење равноправности полова;

–  организовање семинара и едукативних програма; 

–  развијање сазнања о процесу међународних интеграција;

– интензивнија и ефикаснија сарадња са међународним асоцијацијама и образовним институцијама, страним конзуларним представништвима;

– научно истраживачке пројекте – сакупљање и проучавање народних обичаја на територији  АП Војводине и Србије

–  организација не може обављати политичке активности.

Финансирање Удружења 

Чланови Организације плаћају приступну накнаду у тренутку приступања Удружењу и редовну годишњу чланарину – начини финансирања Удружења. Висина приступне накнаде и годишње чланарине, утврђује се на годишњој седници Скупштине Удружења.
Удружење се финансира и путем пројеката, спонзорстава, донација, поклона, пружања услуга, чланства и прилога.

——————————————————————————

Управни одбор

Даниел Неда

Мијодраг Вукојевић

Драгана Давидовић

Надзорни одбор

Урош Вукојевић

Ана Петку